top of page

Interní směrnice o zpracování osobních údajů

Interní směrnice o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů

1.1 Jan Brothánek, IČO: 09957685, se sídlem Topolová 2916/14, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce nashromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

2.2 Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k vymezeným účelům v bodě 7 této směrnice.

 

3. Zdroje osobních údajů

3.1 Osobní údaje jsou získávány následujícími způsoby:

 • přímo od subjektů údajů, které jsou zaměstnanci Správce případně osoby spolupracující

 • přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, kontaktního formuláře, webové stránky, sociálních sítí, vizitek apod.;

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.);

 • od jiných subjektů osobních údajů v postavení správců nebo zpracovatelů, které předávají osobní údaje za účelem direct marketingu prostřednictvím Správce

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

4.1 Správce zpracovává níže specifikované kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů:

  • jméno

  • příjmení

  • telefonní číslo

  • adresa

  • emailová adresa

  • bankovní spojení

  • datum narození

  • rodné číslo

  • národnost

  • pohlaví

 • další nezbytné údaje pro plnění smlouvy

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů za účelem personálních řízení

5. Kategorie subjektů údajů

5.1 Správce zpracovává následující kategorie subjektů údajů:

 • zaměstnanec Správce

 • uchazeč o zaměstnání

 • zákazník Správce

 • koncový zákazníci

 • dodavatel služby

 • jiná osoba ve smluvním či obdobném vztahu ke Správci

6. Kategorie příjemců osobních údajů

6.1 Správce osobní údaje subjektů údajů předává následujícím příjemcům, a to buď na základě právních předpisů, nebo na základě smluvního vztahu:

 • finanční ústavy

 • veřejné ústavy

 • zpracovatel/é (Brotas s.r.o. a Jan Brothánek IČO 09957685)

 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 • další příjemci v případě předání osobních údajů do zahraničí – státy mimo/ EU

7. Účel zpracování osobních údajů

7.1 Správce zpracovává osobní údaje z důvodu níže uvedených vymezených účelů:

 • plnění zákonných povinností ze strany Správce

 • plnění smlouvy

 • jednání o smluvním vztahu

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 • ochrana práv Správce

 • archivnictví vedené na základě právních předpisů

 • výběrová řízení na volná pracovní místa

 • direct marketing

 • call centrum

 • statistické účely

 • monitoring kvality

 • sjednávání schůzky

 • poradenství a konzultační služby

 • sběr zpětné vazby z trhu a dalšími nadřízenými organizacemi

7.2 Správce zpracovává osobní údaje pro tyto instituce:

 • Brotas s.r.o., IČO , se sídlem Topolová 2916/14, 106 00 Praha 10, Česká republika.

 • KENTOYA DEVELOPMENT a.s., IČO 04596820, se sídlem Topolová 2916/14, 106 00 Praha 10, Česká republika.

 • Rezidence Investment a.s., IČO 03740285, se sídlem Topolová 2916/14, 106 00 Praha 10, Česká republika.

 • ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ, IČO 00539244, se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, Česká republika

 • PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ, IČO: 709 41 807, se sídlem Praha Zátopkova 100/2, Břevnov, PSČ 169 00.

 • MŠMT, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 • Městská část Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

 • Městská část Praha 15, se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

 • Magistrát hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

8.1 Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracovávání je prováděno v sídle Správce, v jeho provozovnách nebo pobočkách, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, případně zpracovatelem.

8.2 Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, přičemž není vyloučeno zpracování manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu osobních údajů.

8.3 Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8.4. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromá a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

9.1 Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce, přičemž vždy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak z příslušných právních předpisů, tak i plynoucí ze závazkového vztahu Správce.

 

10. Zákonnost zpracování osobních údajů

10.1 Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje od subjektu údajů souhlas. V souladu s článkem 6 odst. 1 GDPR může Správce zpracovávat tyto údaje subjektu údajů:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen;

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítě.

11. Práva subjektů údajů

11.1 V souladu s článkem 12 GDPR ve spojení s článkem 15 GDPR informuje Správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,

 • kategorii dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

11.2 Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Správce o vysvětlení;

 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů;

 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav;

 • nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů;

 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo;

11.3 Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

11.4 Správce poskytne subjektům údajů požadované informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit s ohledem na složitost a počet žádostí o další dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů informován.

11.5 Správce poskytne subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých prostředků veškeré žádané informace. Správce tak činí bezplatně.

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod: www.brotas.cz

Společnost: Jan Brothánek, OSVČ

Se sídlem: Topolová 2916/14, 106 00 Praha 10

IČ: 09957685

 

E-mailová adresa: info@brotas.cz

Telefonní číslo: +420 775 262 216

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb:

 • Datum objednání/datum obdržení

 • Číslo objednávky:

 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

 • Jméno a příjmení spotřebitele:

 • Adresa spotřebitele:

 • Email:

 • Telefon:

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                               (podpis)
______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

bottom of page